نویسنده = محمود مهرآوران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

10.22108/liar.2019.115672.1575

طاهره موسی زاده مقدم؛ محمود مهرآوران؛ اقدس فاتحی


3. بررسی «عبارت فعلی » در دستور زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 127-144

محمود مهرآوران