نویسنده = مهدی کمالی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-52

10.22108/liar.2018.93842.0

فریده وجدانی؛ مهدی کمالی