نویسنده = مدرّسی، فاطمه
تعداد مقالات: 4
1. دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-68

10.22108/liar.2019.116187.1590

الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت


2. دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 15-30

فاطمه مدرسی؛ فرشته رستمی


3. نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 35-48

فاطمه مدرّسی؛ مریم عرب


4. تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 19-36

فاطمه مدرسی؛ علی صمدی