نویسنده = حیدری، علی
تعداد مقالات: 2
1. زحافات عروضی تابع نظمی دقیق

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-72

علی حیدری


2. مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 63-74

علی حیدری؛ قاسم صحرایی؛ پروانه مؤمن نیا