نویسنده = رحیمی خویگانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اختلاف معنا در جناس تام

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-28

10.22108/liar.2017.94042

محمد اجاقی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ محمد رحیمی خویگانی