نویسنده = خاقانی اصفهانی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. اختلاف معنا در جناس تام

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-28

10.22108/liar.2017.94042

محمد اجاقی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ محمد رحیمی خویگانی


2. «تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-26

10.22108/liar.2016.20551

امیر صالح معصومی؛ محمد خاقانی اصفهانی