نویسنده = محمدحسین سرداغی
تعداد مقالات: 1
1. غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-132

10.22108/liar.2016.20558

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی