نویسنده = علی محمّدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش قافیه در تحولات آوایی زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 15-32

10.22108/liar.2016.20565

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی


2. بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-68

علی محمّدی؛ انتصار پرستگاری