نویسنده = مالمیر، تیمور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختاری رمانس فارسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-88

10.22108/liar.2018.106557.1238

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر


2. تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-66

10.22108/liar.2017.21768

تیمور مالمیر؛ چنور زاهدی