نویسنده = پورنامداریان، تقی
تعداد مقالات: 3
1. انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-34

یوسف عزیزیان؛ تقی پورنامداریان


2. نگاهی دیگر به جناس

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-28

ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان


3. تداعی و فنون بدیعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 1-13

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت