نویسنده = صادقی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبک نثر «قوانین دستگیری»

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 131-142

10.22108/liar.2016.21203

طاهره میرزائی؛ علی(پدرام) میرزائی؛ مرتضی چرمگی؛ محسن صادقی