نویسنده = طهرانی ثابت، ناهید
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی دیگر به جناس

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-28

ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان


2. تداعی و فنون بدیعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 1-13

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت