نویسنده = یوسفی، محمّدرضا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عنوانِ داستان‌های جنگِ حوزة کودک و نوجوان (دهۀ شصت و هفتاد)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-68

10.22108/liar.2019.114192.1509

سیده ساره صالحی ساداتی؛ سید محمد راستگوفر؛ محمّدرضا یوسفی؛ فاطمه سادات طاهری


2. نماد از دیدگاه ابهام

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 161-178

محمّدرضا یوسفی؛ صدیقه رسولیان آرانی


3. تضاد و انواع آن در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 129-154

محمّدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهر آباد