نویسنده = سیدجواد مرتضایی
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-112

10.22108/liar.2016.21201

علی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ سیدجواد مرتضایی