کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 7
2. ویژگی‌های ناگفتة شعر و فضای ادبی عصر قاجار

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 15-30

10.22108/liar.2019.114723.1531

محمد ابراهیم ایرج پور


4. بررسی جنبه‌های نوگرایی در وزن شعر ابوالقاسم لاهوتی و منشأ آن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 143-156

10.22108/liar.2016.21336

نسرین علی اکبری؛ علی نظر نظری تاویرانی


5. تأملی در تحول مناظره از درخت آسوریک تا اشعار نیمایی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 179-190

10.22108/liar.2016.20575

نرگس محمدی بدر؛ هاشم مهدی زاده


6. تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 43-70

فاطمه حکیما؛ ناصر محسنی نیا


7. زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 109-126

نداسادات مصطفوی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ مریم نافلی