کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 8
1. بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-46

10.22108/liar.2019.114526.1525

زهرا سید یزدی؛ حمید جعفری قریه علی؛ فاطمه استوار


2. جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-52

10.22108/liar.2018.93842.0

فریده وجدانی؛ مهدی کمالی


4. براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 173-186

10.22108/liar.2017.21407

محمود عباسی؛ یعقوب فولادی


5. کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 137-154

10.22108/liar.2016.20572

حجت الله همتی؛ محمدحسین خان محمدی


6. بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-68

علی محمّدی؛ انتصار پرستگاری


7. بازشناسی کهن ‎الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 155-168

طیبه جعفری؛ زینب چوقادی


8. نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

محرّم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه غیوری