تعداد مقالات: 308
14. شماره15 متن تابستان95

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 0-0


15. شماره16 متن پاییز95

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 0-0


25. بررسی و تحلیل تشبیه در دیوان بدر چاچی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18

10.22108/liar.2019.113550.1482

عبدالله واثق عباسی؛ حسین اتحادی