تعداد مقالات: 320
13. شماره15 متن تابستان95

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 0-0


14. شماره16 متن پاییز95

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 0-0


18. بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

10.22108/liar.2019.115672.1575

طاهره موسی زاده مقدم؛ محمود مهرآوران؛ اقدس فاتحی


19. کارکردهای معنایی- منظوری جملات معترضه در تاریخ بیهقی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22108/liar.2019.116460.1597

سیداحمد پارسا؛ شهلا محمودی


21. ویژگی‌های ناگفتة شعر و فضای ادبی عصر قاجار

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 15-30

10.22108/liar.2019.114723.1531

محمد ابراهیم ایرج پور


23. بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-46

10.22108/liar.2019.114526.1525

زهرا سید یزدی؛ حمید جعفری قریه علی؛ فاطمه استوار


25. دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-68

10.22108/liar.2019.116187.1590

الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت