بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثواب، فاطمه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

ج

چ

ح

خ

د

 • داودی مقدم، فریده [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • دری، نجمه [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دری، نجمه [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • درپر، مریم [1] دانش‌آموخته دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • درمیانی، افسانه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران
 • دستمالچی، ویدا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • دست موزه، حسن [1] دانش آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • دشتی آهنگر، مصطفی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر، زاهدان، ایران
 • دل افکار، علیرضا [1] استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • دلبری، حسن [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • دهرامی، مهدی [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک
 • دهرامی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دهقان، علی [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • دهقانی، ناهید [1] دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • دهقانیان، جواد [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هرمزگان
 • دهمرده، حیدر علی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل
 • دوانی، فزونه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

 • فاتحی، اقدس [2] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
 • فتّاحی، سهیل [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فخیمی فاریابی، فرناز [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی‌، واحد تبریز‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تبریز‌، ایران
 • فرزانه، فاطمه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • فرضی، حمیدرضا [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی‌، واحد تبریز‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تبریز‌، ایران
 • فرضی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • فیروزیان، مهدی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فروزنده، مسعود [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فروزنده، مسعود [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فروزنده فرد، منوچهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فروغی مقدم، بهجت [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فشارکی، محمد [1] استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • فشارکی، محمد [1] استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • فلاح، غلامعلی [1] استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • فولادی، یعقوب [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • فولادی، محمد [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

ق

ک

گ

 • گراوند، علی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام
 • گلی، احمد [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • گلی، احمد [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان ، تبریز، ایران
 • گلابیان، اکبر [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
 • گلی زاده، پروین [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • گلی زاده، پروین [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • گلی زاده، پروین [1] دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • گلفام، ارسلان [1] دانشیار گروه زبان شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • گورویی، رضا [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ل

م

ن

و

ه

ی