دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1389 
3. خاقانی، معمار زبان و خیال

صفحه 1-16

محمد حسین کرمی؛ جواد دهقانیان


5. بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی

صفحه 31-48

زهره احمدی پور اناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری