دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1388 
3. تداعی و فنون بدیعی

صفحه 1-13

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت