دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1390 
4. نگاهی دیگر به جناس

صفحه 21-28

ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان


7. مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ

صفحه 63-74

علی حیدری؛ قاسم صحرایی؛ پروانه مؤمن نیا