دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز 1390 
3. بررسی ساختار عروضی قصاید فارسی

صفحه 1-14

محمّد رضا برزگر خالقی؛ وحیده نوروز زاده چگینی