دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1391 
3. نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامه فردوسی

صفحه 1-12

محرّم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه غیوری


5. «تعلیل» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی

صفحه 27-46

سیّد محمّد ابن الرّسول؛ سمیّه کاظمی نجف‌آبادی