دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز 1391 
10. تضاد و انواع آن در زبان فارسی

صفحه 129-154

محمّدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهر آباد