دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392 
5. نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور

صفحه 35-52

کبری روشنفکر؛ حسینعلی قبادی؛ مرتضی زارع برمی