دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1392 
7. نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی

صفحه 67-88

مسعود روحانی؛ محمّد عنایتی قادیکلایی


10. نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف فرغـانی

صفحه 123-148

محمّدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ فاطمه ثواب


11. بررسی آماری اوزان غزل‌های غالب دهلوی

صفحه 149-160

محمّدرضا نجّاریان؛ مریم غضنفری


12. نماد از دیدگاه ابهام

صفحه 161-178

محمّدرضا یوسفی؛ صدیقه رسولیان آرانی