دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز 1393 
3. جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

صفحه 1-14

حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری


5. گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس

صفحه 33-48

مینا بهنام؛ ابوالقاسم قوام؛ محمد تقوی؛ محمدرضا هاشمی


6. انواع «ی» در زبان فارسی امروز

صفحه 49-58

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد رحیمی خویگانی


8. گونه‌ای کنایه آمیغی در غزل صائب

صفحه 69-84

سیاوش حق جو؛ مصطفی میردار رضایی