دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394 
12. فرهنگ ّفرهنگ

صفحه 121-132

زهرا نصر اصفهانی