دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، زمستان 1394 
5. مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی

صفحه 31-42

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ فاطمه شاوردی شهرکی


6. تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی

صفحه 43-70

فاطمه حکیما؛ ناصر محسنی نیا


9. زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق

صفحه 109-126

نداسادات مصطفوی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ مریم نافلی