دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1395 (14) 
4. حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی

صفحه 27-42

10.22108/liar.2016.20552

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمد رضا ابن الرسول؛ منصوره زرکوب


5. انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی

صفحه 43-54

10.22108/liar.2016.20553

بتول مهدوی؛ محمد بهنام فر؛ مصطفی شمس الدینی


6. سبک شناسی تاریخ بلعمی

صفحه 55-64

10.22108/liar.2016.20554

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری


10. غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 119-132

10.22108/liar.2016.20558

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی