دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1397 
4. التزامی نو در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی

صفحه 33-46

10.22108/liar.2018.94220.0

نازنین غفاری؛ محمّدصادق بصیری؛ محمود مدبری


9. بررسی مضامین در غزلیات سلمان ساوجی

صفحه 99-144

10.22108/liar.2018.93964.0

زهرا منصوری نوری؛ معصومه یاری ایلی؛ اقدس فاتحی