دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1397 
5. بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر

صفحه 53-68

10.22108/liar.2018.101738.1044

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر