دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1398 
5. بررسی عنوانِ داستان‌های جنگِ حوزة کودک و نوجوان (دهۀ شصت و هفتاد)

صفحه 51-68

10.22108/liar.2019.114192.1509

سیده ساره صالحی ساداتی؛ سید محمد راستگوفر؛ محمّدرضا یوسفی؛ فاطمه سادات طاهری


7. موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد

صفحه 85-100

10.22108/liar.2019.116324.1592

محمّدامیر مشهدی؛ علی عابدکهخاژاله؛ لیلا عبادی نژاد