دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1398 
7. بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

صفحه 97-114

10.22108/liar.2019.119922.1739

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه