دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1398 
11. تحلیل قلمروهای مشبه و مشبهٌ‌به در اشعار فریدون تولّلی

صفحه 143-158

10.22108/liar.2020.120472.1761

شهرزاد رضادوست؛ شهین اوجاق علیزاده؛ امیرحسین ماحوزی