جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی
جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی

فریده وجدانی؛ مهدی کمالی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.22108/liar.2018.93842.0

چکیده
  جایگاه ویژۀ مَثَل در فرهنگ ایرانی سبب توجه شاعران و نویسندگان بسیاری به این عنصر بلاغی شده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز همچون دیگر شاعران با آگاهی از قدرت اقناعی‏ نهفته در مَثَل، در نامورنامۀ خویش ...  بیشتر