بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی
بررسی تخلّص در غزل های نظیره وار دورۀ بازگشت ادبی

زهره احمدی پور اناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 31-48

چکیده
   تخلّص در غزل، ذکر نام شعری شاعر، در پایان غزل است که بعد از دوره مغول رواج یافت، گرچه پیش از آن نیز، بعضی از شاعران، تخلّص خود را در غزل ذکر می‌کردند. شاعران دوره بازگشت در سرودن غزل، از سعدی و حافظ ...  بیشتر