نویسنده = علی محمدی آسیابادی
بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-150

10.22108/liar.2021.125198.1929

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی


هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 43-62

10.22108/liar.2016.20583

مسعود فروزنده؛ علی محمدی آسیابادی؛ امین بنی طالبی


سبک شناسی تاریخ بلعمی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-64

10.22108/liar.2016.20554

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری


زیبایی‌شناسی رمز گردانی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 81-96

علی محمدی آسیابادی