بررسی و نقد برابرنهاده‌های «أصبح» با فعل مضارع در ترجمه‌های فارسی قرآن
بررسی و نقد برابرنهاده‌های «أصبح» با فعل مضارع در ترجمه‌های فارسی قرآن

رضا میرابوالحسنی؛ رضا شکرانی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22108/liar.2020.117928.1651

چکیده
  یکی از شروط اساسی فهم قرآن، فهم زبان عربی زمان نزول است و تنها مراجعه به آن بخش از تفاسیر یا ترجمه‌هایی از قرآن رواست که برپایة چنین فهمی تألیف شده باشد. بر این اساس، ازجمله شرایط فهم، تفسیر و ترجمة قرآن، ...  بیشتر
بررسی لام جحود در قرآن و برابریابی فارسی آن
بررسی لام جحود در قرآن و برابریابی فارسی آن

رضا شکرانی؛ زهره کیانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 141-154

چکیده
  برای ترجمه یک متن، نخست باید پیام متن مبدأ بر پایه تمامی عوامل شکل دهنده پیام آن متن در زبان مبدأ بدرستی دریافت شود، از مهم‌ترین عوامل سازنده پیام، ساخت‌های نحوی متن مبدأ است، این ساخت‌ها در تحلیل‌های ...  بیشتر