جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی
جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  در همه کتابهای بلاغی عربی و فارسی «جمله ­های ندا» از نوع انشاء طلبی شمرده شده است و به صرف ذکر حرف «ندا» یا حرف «ندا و منادا» و یا وجود آهنگ و لحن «ندایی» در یک جمله، آن را انشاء طلبی ...  بیشتر