ریخت شناسی قصّه های غزلیّات عطّار
ریخت شناسی قصّه های غزلیّات عطّار

علی گراوند

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 97-114

چکیده
  قصه‌پردازی در غزل میراثی است که از شاعران پیشین به عطّار رسیده و او آن را گسترش داده است. عطّار در حدود 872 غزل، 62 قصّه (حدوداً در هر 14 غزل، یک قصّه) آورده که بیشتر نتیجۀ احوال عرفانی و تجربیات روحانی اوست. ...  بیشتر