طبیعت در قصه‌های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم‌گرا
طبیعت در قصه‌های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد بوم‌گرا

محبوبه خراسانی؛ فریده داودی مقدم

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22108/liar.2018.112851.1457

چکیده
  نقد بوم‌گرا از رویکردهای نسبتاً جدید در نقد ادبی است که دو پرسش بزرگ را مطرح می‌کند: یکی اینکه محیط زیست و طبیعت در شکل‌گیری هر اثر ادبی چه نقش یا نقش‌هایی برعهده دارند و دوم اینکه هر اثر ادبی چه دیدگاه ...  بیشتر