نویسنده = سیّد محمّد ابن الرّسول
حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-42

10.22108/liar.2016.20552

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمد رضا ابن الرسول؛ منصوره زرکوب


انواع «ی» در زبان فارسی امروز

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 49-58

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد رحیمی خویگانی


«تعلیل» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 27-46

سیّد محمّد ابن الرّسول؛ سمیّه کاظمی نجف‌آبادی