نمود استمراری در فارسی معاصر
نمود استمراری در فارسی معاصر

والی رضایی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 79-92

چکیده
  از زمانی که موضوع نمود بطور خاص و به عنوان یک مقوله متمایز از زمان دستوری به وسیله برخی از دستورنویسان و زبانشناسان مطرح شده است، تحلیل‌ها و نظرات متفاوتی در خصوص آن ارائه گردیده است. در این مقاله بحث ...  بیشتر