نویسنده = سید مهدی نوریان
نقش عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان رستم» از شاهنامة فردوسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-64

10.22108/liar.2020.119291.1714

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سید مهدی نوریان؛ سید مرتضی هاشمی


بررسی تلمیح و اقتباس مضامین قرآنی و احادیث نبوی در مثنوی نه‌سپهر امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-52

10.22108/liar.2017.21767

امیدوار عالی محمودی؛ سید مهدی نوریان؛ محمد فشارکی