نشانه‌شناسی تقابل‌های ساختاری داستان بیژن و منیژه
نشانه‌شناسی تقابل‌های ساختاری داستان بیژن و منیژه

صدیقه (پوران) علیپور

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 57-64

https://doi.org/10.22108/liar.2017.93289.0

چکیده
  نشانه‌شناسی دانشی است در زمینۀ مطالعۀ نشانه‌ها و چگونگی کاربرد آنها در متن که با عنوان دکترین نشانه‌ها از آن یاد می‌شود. زبان‌شناسان، در طول تاریخ مطالعات نشانه‌شناختی، پدیدۀ نشانه را از دیدگاه‌های ...  بیشتر