بازشناسی کهن ‎الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه
بازشناسی کهن ‎الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

طیبه جعفری؛ زینب چوقادی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 155-168

چکیده
  داستان بیژن و منیژه، همچون دیگر داستانهای شاهنامه، از جمله آثاری است که به دلیل ساختار و درونمایه نمادینش این قابلیت را دارد که با نگرشی کهن‏الگویی مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. بنابر این نگرش، این داستان ...  بیشتر