رویکردها و شیوه‌های دوره‌بندی در تاریخ ادبی
رویکردها و شیوه‌های دوره‌بندی در تاریخ ادبی

ناصرقلی سارلی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 89-108

چکیده
  یکی از اساسی‌ترین اّعمال تاریخ‌نگاری، طبقه‌بندی اطّلاعات تاریخی در محور درزمانی است. چگونگی این طبقه‌بندی یا شیوۀ دوره‌بندی نگرش نظری مورّخ را به موضوع نشان می‌دهد و هم شکل و فرم عرضۀ تاریخ را معیّن ...  بیشتر