بررسی لام جحود در قرآن و برابریابی فارسی آن
بررسی لام جحود در قرآن و برابریابی فارسی آن

رضا شکرانی؛ زهره کیانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 141-154

چکیده
  برای ترجمه یک متن، نخست باید پیام متن مبدأ بر پایه تمامی عوامل شکل دهنده پیام آن متن در زبان مبدأ بدرستی دریافت شود، از مهم‌ترین عوامل سازنده پیام، ساخت‌های نحوی متن مبدأ است، این ساخت‌ها در تحلیل‌های ...  بیشتر