اختلاف معنا در جناس تام
اختلاف معنا در جناس تام

محمد اجاقی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ محمد رحیمی خویگانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22108/liar.2017.94042

چکیده
  جناس یکی از مهم‌ترین انواع بدیع لفظی است که اختلاف معنا و اشتراک لفظ، دو رکن یا دو شرط تحقق نوع تام آن است. ولی تا کنون بنا به دلایل مختلفی به آن اندازه که درباره همسانی لفظی دو واژه متجانس بحث شده، به ناهمسانی‌شان ...  بیشتر