کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه
کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه

حجت الله همتی؛ محمدحسین خان محمدی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 137-154

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20572

چکیده
  در این جستار، ساختار داستان فرود در شاهنامه و عناصر ساختاری تأثیرگذار در آن بررسی و تحلیل می‌شود. ساختار داستانی ماهیتی دارد که متأثر از عناصر خود، شکلی کنشی و روایی می‌پذیرد. نویسنده در پرتو این خصوصیات ...  بیشتر